Wycena nieruchomości

Podejście Kosztowe w Wycenie Nieruchomości

Wycena nieruchomości podejście kosztowe PK wycena Kraków

Podejście Kosztowe

W dzisiejszych czasach, kiedy rynek nieruchomości ewoluuje z każdym dniem, dokładność i rzetelność w wycenie nieruchomości staje się kluczowa. Podejście kosztowe, wyróżniające się wśród różnych metod wyceny, oferuje unikalną perspektywę na określenie wartości nieruchomości. 

Wycena nieruchomości w Krakowie podejście kosztowe

Czym Jest Podejście Kosztowe?

Podejście kosztowe to metoda wyceny nieruchomości, która zakłada, iż wartość nieruchomości jest równa kosztowi odtworzenia jej w obecnym stanie, pomniejszonemu o wszelkie formy zużycia. Wyróżnia się tutaj:

 • Metodę kosztów odtworzenia,
 • Metodę kosztów zastąpienia,
 • Techniki szczegółowe, elementów scalonych i wskaźnikowe.

Zastosowanie Podejścia Kosztowego

Podejście kosztowe znajduje zastosowanie głównie w przypadkach, gdzie nieruchomości ze względu na swój unikalny charakter, obecne użytkowanie, lub specjalne przeznaczenie nie podlegają typowemu obrotowi rynkowemu. Jest to również preferowana metoda, kiedy przepisy szczególne wymagają określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości.

Kroki Metod Kosztowych

Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości w Krakowie i innych miastach Polski obejmuje serię skomplikowanych etapów, mających na celu określenie jak najdokładniejszej wartości odtworzeniowej obiektu. Poniższa analiza przedstawia szczegółowy opis poszczególnych kroków, które muszą zostać wykonane, aby proces wyceny był kompletny i zgodny z obowiązującymi standardami.

 • Określenie Wartości Gruntu:
  • Pierwszym etapem jest określenie wartości gruntu, na którym znajduje się nieruchomość. Wartość ta ustalana jest zgodnie z zasadami podejścia porównawczego, co oznacza analizę cen transakcyjnych podobnych gruntów w danej lokalizacji.
 • Koszt Odtworzenia Części Składowych Gruntu:
  • Metoda Kosztów Odtworzenia: Określa wartość przy uwzględnieniu dotychczasowej funkcji oraz wielkości obiektów budowlanych według dotychczasowej technologii i materiałów.
  • Metoda Kosztów Zastąpienia: Wartość ustalana przy uwzględnieniu dotychczasowej funkcji oraz wielkości obiektów, lecz według współczesnej technologii, materiałów i cen.
 • Techniki Określania Kosztu Odtworzenia:
  • Technika Wskaźnikowa: Wykorzystuje ceny jednostkowe (na przykład za m² powierzchni użytkowej) ustalone na podstawie analizy podobnych obiektów.
  • Technika Elementów Scalonych: Polega na podziale obiektu na elementy składowe (np. instalacje, konstrukcje) i określeniu ich wartości odtworzeniowej indywidualnie.
  • Technika Szczegółowa: Najbardziej dokładna, wymaga identyfikacji i wyceny wszystkich robót budowlanych i materiałów potrzebnych do odtworzenia obiektu.
 • Uwzględnienie Zużycia:
  • Zużycie Techniczne (ZT): Dotyczy fizycznej utraty wartości związanej z wiekiem, stanem technicznym i wpływem czynników zewnętrznych.
  • Zużycie Funkcjonalne (ZF): Odnosi się do utraty wartości spowodowanej przestarzałością rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych lub materiałowych w stosunku do współczesnych standardów.
  • Zużycie Środowiskowe – może być spowodowane przez różnorodne czynniki, w tym:
   • Zmiany w bezpośrednim otoczeniu nieruchomości, które wprowadzają niedogodności dla użytkowników. Przykłady takich zmian to powstanie obiektów przemysłowych, dróg o wysokim natężeniu ruchu, torów tramwajowych lub nieuregulowanych strumieni w pobliżu wycenianej nieruchomości.
   • Działalność górnicza na danym obszarze, która jest obecna lub planowana, a która może prowadzić do permanentnego zniszczenia nieruchomości.
   • Negatywny wpływ środowiska, które zostało zdegradowane ekologicznie, co może negatywnie wpłynąć na trwałość konstrukcji budynków i stan gleby.
  • Proces ten wymaga dokładnej analizy stopnia zużycia zarówno technicznego, jak i funkcjonalnego, a następnie odpowiedniego dostosowania wartości odtworzeniowej.
 • Ostateczne Określenie Wartości Odtworzeniowej Nieruchomości:
  • Sumowanie kosztu odtworzenia (budowy) nowego obiektu i wartości gruntu, a następnie korygowanie tej sumy o obliczone zużycie, daje wartość odtworzeniową nieruchomości.
  • W zależności od celu wyceny i wymagań przepisów specjalnych, stosowane mogą być różne metody i techniki w ramach podejścia kosztowego.
Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości w Krakowie

Techniki Określania Kosztu Odtworzenia

W procesie wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia kosztowego, szczególnie istotne jest precyzyjne określenie kosztu odtworzenia budynku lub innej struktury. Istnieją trzy główne techniki, które pozwalają na dokładne określenie tych kosztów: technika wskaźnikowa, technika elementów scalonych, i technika szczegółowa, które wymieniliśmy już wcześniej.
Poniżej przedstawiono szczegółowy opis każdej z nich:

 • Technika Wskaźnikowa:
  • Jest to najprostsza metoda, polegająca na zastosowaniu ogólnych wskaźników kosztów budowy opartych na jednostkach odniesienia, takich jak metr kwadratowy powierzchni użytkowej lub metr sześcienny kubatury obiektu.
  • Wskaźniki te ustalane są na podstawie danych z cenników, katalogów cenowych, a także analizy kosztów budowy obiektów podobnych pod względem technologii, konstrukcji i wielkości.
  • Następnie, mnożąc ustaloną cenę jednostkową przez liczbę jednostek odniesienia wycenianego obiektu, określa się koszt odtworzenia.
 • Technika Elementów Scalonych:
  • Metoda ta wymaga podziału obiektu budowlanego na główne składowe lub segmenty, znane jako elementy scalone, które są analizowane oddzielnie.
  • Dla każdego z tych elementów scalonych określa się jednostki obmiarowe, na przykład metry kwadratowe powierzchni ścian zewnętrznych czy kubatura  fundamentów.
  • Ustala się ceny jednostkowe dla nowych elementów scalonych na podstawie danych rynkowych, cenników lub katalogów cen.
  • Koszt odtworzenia obiektu jest sumą kosztów wszystkich jego elementów scalonych, z uwzględnieniem lokalnych współczynników cen robót budowlanych.
 • Technika Szczegółowa:
  • Jest to najbardziej dokładna, ale i najbardziej czasochłonna technika, wymagająca identyfikacji i wyceny każdej indywidualnej pracy budowlanej i materiału potrzebnego do odtworzenia obiektu.
  • Polega na szczegółowym obmiarze wszystkich robót budowlanych, ustaleniu cen jednostkowych dla każdej z nich, a następnie agregacji tych kosztów.
  • Uwzględnia się wszystkie elementy konstrukcyjne, instalacje, wykończenia i inne prace niezbędne do odtworzenia nieruchomości w stanie nowym.
  • Wartość odtworzeniowa jest określana poprzez sumowanie kosztów wszystkich robót i materiałów, z dodatkowym uwzględnieniem regionalnych współczynników cen.

Zastosowanie odpowiedniej techniki zależy od wielu czynników, w tym od dostępności danych, specyfiki nieruchomości oraz celu wyceny. Technika wskaźnikowa jest często wykorzystywana w przypadku bardziej ogólnych szacunków lub gdy dokładność szczegółowa nie jest krytyczna. Technika elementów scalonych jest przydatna, gdy znane są główne składowe kosztów, ale nie jest wymagana szczegółowa analiza każdego elementu. Technika szczegółowa jest preferowana w przypadkach, gdy potrzebna jest maksymalna dokładność, np. przy wycenie specjalistycznych lub unikatowych nieruchomości.

Metoda dochodowa w Krakowie przy wycenie nieruchomości

FAQ

-Czy podejście kosztowe jest odpowiednie dla każdego typu nieruchomości?
-Nie, jest najbardziej odpowiednie dla nieruchomości unikalnych lub takich, które nie mają bezpośrednich porównań rynkowych.

-Jakie są wyzwania związane z podejściem kosztowym?
-Największym wyzwaniem jest zebranie wszystkich niezbędnych danych do precyzyjnego określenia kosztu odtworzenia oraz adekwatnego uwzględnienia zużycia.

Podejście Kosztowe – Podsumowanie

W trakcie stosowania podejścia kosztowego kluczowe jest uwzględnienie wszelkich aktualnych przepisów oraz wytycznych zawodowych, w tym art. 153 i 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które regulują proces wyceny. Równie ważna jest dokładna analiza rynku oraz aktualnych trendów w budownictwie, co pozwoli na precyzyjne określenie kosztów zastąpienia i odtworzenia, a co za tym idzie – rzetelną wycenę nieruchomości.

PK Wycena Paulina Kosior

Paulina Kosior – rzeczoznawca majątkowy

Potrzebujesz operatu szacunkowego lub chcesz wycenić swoją nieruchomość? Skontaktuj się ze mną, z doświadczonym rzeczoznawcą majątkowym z Krakowa

Leave A Comment