Potrzebne dokumenty

Dokumenty potrzebne do wyceny najczęściej wycenianych nieruchomości:

Wycena lokalu z rynku wtórnego:

– numer księgi wieczystej lokalu lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej ( w przypadku mieszkania będącego przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)

– rzut lokalu lub inwentaryzacja architektoniczna (opcjonalnie)

– kosztorys prac remontowych (w przypadku wyceny stanu docelowego do kredytu)

– umowa przedwstępna sprzedaży (w przypadku wyceny do kredytu na zakup nieruchomości)

Wycena lokalu z rynku pierwotnego:

– umowa deweloperska lub rezerwacyjna

– prospekt informacyjny

– pozwolenie na budowę lub na użytkowanie budynku

– wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której realizowana jest inwestycja

Wycena działki niezabudowanej:

– numer księgi wieczystej

– wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której realizowana jest inwestycja

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– umowa przedwstępna sprzedaży (w przypadku wyceny do kredytu na zakup nieruchomości)

Wycena nieruchomości zabudowanej:

– numer księgi wieczystej

– wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której realizowana jest inwestycja

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– umowa przedwstępna sprzedaży (w przypadku wyceny do kredytu na zakup nieruchomości)

– dokumentacja projektowa lub inwentaryzacja architektoniczna budynku

– pozwolenie na użytkowanie budynku lub pozwolenie na budowę jeśli budynek jest w trakcie realizacji

– kosztorys prac remontowych (w przypadku wyceny stanu docelowego do kredytu)