Wycena nieruchomości Kraków

Wycena nieruchomości Kraków

Rynek obrotu nieruchomościami opiewa na znaczne kwoty, które pociągają za sobą konieczność zabezpieczenia interesów obu stron transakcji. Ta tendencja ma swój szczególny wyraz w dziedzinie kredytów hipotecznych oferowanych przez banki. Instytucje bankowe finansują 80-90 % wartości nieruchomości. Dokonanie wpisu w IV dziale księgi wieczystej i ustanowienie hipoteki to nic innego jak zabezpieczenie dla banku na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy.

Można postawić pytanie, na jakiej podstawie bank wylicza wartość domu lub mieszkania? Przechodzimy tutaj do sedna działalności rzeczoznawcy majątkowego, który posiada państwowe uprawnienia do szacowania ceny nieruchomości. Usługi rzeczoznawcy majątkowego w Krakowie koncentrują się na sporządzaniu operatu szacunkowego. Dokument ten ma charakter urzędowy. Jego moc prawna została zagwarantowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Uruchomienie procedury kredytowej wymaga posiadania operatu szacunkowego, zatem usługa z kategorii „wycena nieruchomości Kraków’” przeżywa obecnie rozkwit popularności.

Wycena nieruchomości Kraków – dlaczego jest taka przydatna?

Same procedury kredytowe to jeszcze nie wszystko. Ofertę naszego rzeczoznawcy, jaką stanowi wycena nieruchomości Kraków uznaje za niezbędny element wielu innych transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Należy zdawać sobie sprawę, że operat szacunkowy to kompleksowy dokument, odnoszący się do wszystkich kwestii dotyczących danej nieruchomości.

Czytaj więcej

Rzeczoznawca majątkowy musi uwzględnić w swojej wycenie stan techniczny budynku (w tym celu konieczne jest odbycie wizji lokalnej i analizy technicznej każdego pomieszczenia), stan prawny, plan zagospodarowania przestrzennego okolicy, czy dostępność do infrastruktury miejskiej. Podstawowym zadaniem oferowanej przez nas wyceny nieruchomości w Krakowie staje się ustalenie jak najdokładniejszej ceny kupna lub sprzedaży. Wiele osób wykorzystuje operaty szacunkowe do określenia lub aktualizacji wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości. Oficjalny dokument od rzeczoznawcy będzie niezbędny w trakcie postępowania spadkowego, jeśli dotyczy ono równomiernego podziału spadku pomiędzy kilku spadkobierców.

Rzeczoznawca nieruchomości Kraków – oferta na profesjonalną wycenę

Od profesjonalnej wyceny, jakiej dokonuje rzeczoznawca nieruchomości Kraków uzależnia specyfikację wielu transakcji na nieruchomościach. Dlatego sam proces wyceny nie może ograniczać się tylko do metody porównawczej, która stosowana w pojedynkę generuje znaczne ryzyko błędu. Porównanie cen nieruchomości o podobnych parametrach i wyciągnięcie średniej powinno być uzupełnione analizą podaży na rynku pierwotnym i wtórnym. Niedostatek mieszkań z pewnością spowoduje zwyżki cenowe w niedalekiej przyszłości. Włączenie do analizy transakcji historycznych daje fundament pod ocenę przyszłych trendów cenowych.

Dzięki pracy, jaką wykonuje rzeczoznawca nieruchomości, mieszkańcy Krakowa otrzymują pełnowartościową usługę wyceny wartości nominalnej. Dokument końcowy stanowi kompleksowy pakiet informacji o nieruchomości, wykraczający daleko poza określenie samej wartości pieniężnej. Operat szacunkowy podaje szczegółowe dane o domu lub mieszkaniu, takie jak jego powierzchnia czy lokalizacja. Rzeczoznawca jest zobowiązany także podać do wiadomości źródła, które stanowiły podstawę jego wyceny. W operacie szacunkowym znajdzie się zatem wzmianka o księdze wieczystej, jak również rezultatach oględzin na miejscu.

W naszej firmie profesjonalna wycena nieruchomości obejmuje wieloaspektową ocenę stanu technicznego budynku. Ma to szczególne znaczenie dla strony kupującej, która otrzymuje podstawy do ewentualnych negocjacji cenowych.

Usługi naszego rzeczoznawcy nieruchomości w Krakowie stają się niezbędne dla coraz większej liczby transakcji na nieruchomościach. Operat szacunkowy niesie ogromną wartość dla każdej strony umowy kupna-sprzedaży. Zachęcamy zatem do skorzystania z naszej oferty, służąc fachową pomocą na wypadek pojawienia się pytań.